بدون عنوانبرای افزودن/حذف سهامدار روی دکمه های +/- کلیک کنید.