۱۰ شرکت فعال در حوزه تامین مالی مبتنی بر درآمد – چارچوب سرمایه گذاری

چارچوب ابزار تامین مالی مبتنی بر درآمد شامل متغیرهایی چون مقدار سرمایه گذاری، نرخ رویالتی، سقف بازپرداخت و مدت زمان بازپرداخت به صورت مجزا در جداولی در این مطلب در ۱۰ فعالترین شرکت خارجی جمع آوری گشته و ارائه می گردد. همچنین شرایط متقاضی و مدت زمان بررسی درخواست نیز توسط تمامی شرکت های مورد مطالعه ذکر گشته بود و این موارد نیز در جداولی در انتهای این مطلب آورده شده است.

مقدار سرمایه گذاری

همانطور که در بخش چارچوب سرمایه گذاری دیده شد، بسته به میزان درآمد شرکت های سرمایه پذیر، یک سقف سرمایه گذاری برای ابزار مبتنی بر درآمد وجود دارد و لذا بازه ای برای میزان مبلغ قابل سرمایه گذاری قابل تصور است. با مطالعه شرکت های خارجی ، هر یک بازه ای را برای سرمایه گذاری ذکر کرده اند که در جدول زیر آمده است.

نرخ رویالتی

نرخ رویالتی که بیانگر درصدی از درآمد است که برای بازپرداخت استفاده می شود برای شرکت های مورد مطالعه در جدول زیر آورده شده است. همانطور که مشاهده می شود در بیشترین حالتها این نرخ تا ۱۰ درصد است. برای دو شرکت نیز عدد مشخصی در منابع موجود از آنان ذکر نشده بود و صرفا اشاره به این موضوع شده بود که درصد کمی از درآمد صرف بازپرداخت خواهد شد.

سقف بازپرداخت

از آنجا که شرکت های سرمایه گذار در مذاکره می توانند سقف بازپرداخت را بالا ببرند، لذا بعضا علاقه ای به ایجاد ضابطه برای آن ندارند. لذا نیمی از شرکت های مورد مطالعه صرفا به ذکر ضریب توافق شده ای از سرمایه برای سقف بازپرداخت اکتفا کرده اند. پس از آنان برخی بازه ای را برای ضریب سقف بازپرداخت ارائه داده اند. یک مورد هم که مورد شماره ۹ است ضابطه ای بسیار شفاف ارائه داده که برای بازه ای ۵ پله ای، به ازای هر سال اضافه شدن به مدت زمان بازپرداخت، یک پله به سقف بازپرداخت اضافه می شود. سقف بازپرداخت برای شرکت های مورد مطالعه در جدول زیر آورده شده است.

 

مدت زمان بازپرداخت

هر تامین مالی مبتنی بر درآمد مدت زمانی را برای بازپرداخت مشخص می کند. این مدت زمان برای هر یک از شرکت های سرمایه گذاری مطالعه شده بازه ای دارند که در جدول زیر آورده شده است. برای دو شرکت بازه مدت زمان در منابع مورد مطالعه ذکر نشده بود فلذا منعطف ذکر گردید. همانطور که مشاهده می شود حداقل زمان بازپرداخت به طور متوسط ۲ تا ۳ سال و حداکثر مدت زمان بازپرداخت ۴ تا ۵ سال است.

 

شرایط متقاضی

برای اختصاص سرمایه مبتنی بر درآمد شرایط اولیه ای توسط هر یک از شرکت های مورد مطالعه ذکر می شود. آنچه که مشهود است، معیارهایی مانند داشتن حداقلی از درآمد ماهانه یا سالانه، داشتن حاشیه سود ناخالص، داشتن تجربه و سابقه در کسب و کار و در برخی موارد داشتن حداقلی از امتیاز اعتباری از شرایط اولیه دریافت این تامین مالی برای تمامی شرکت هایی است که این ابزار تامین مالی را ارائه می دهند. شرایط اولیه متقاضیان برای درخواست دادن به هر یک از شرکت های مورد مطالعه در جدول زیر آورده شده است.

 

مدت زمان بررسی درخواست

این پارامتر در مطالعه موردی اول در این پژوهش که مربوط به شرکت لایترکپیتال بود، به عنوان یک پارامتر مهم در چارچوب سرمایه گذاری ابزار مبتنی بر درآمد در نظر گرفته نشده بود. اما با مطالعه تطبیقی مشاهده شد که این شرکت ها این پارامتر را به عنوان یکی از ویژگی های مثبت خود ارائه می دهند. مدت زمان بررسی و تایید درخواست یکی از مهمترین پارامترها برای تیم هایی است که حوصله کاغذبازی و درگیر فرآیندهای غیرشفاف و طولانی را ندارند. لذا بعضی از شرکت ها این مورد را ذکر کرده اند که سیستمی بسیار شفاف و معلوم برای تصمیمگیری دارند و حتی می توانند در کمتر از ۴ ساعت یک درخواست را تایید کنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید