جذب سرمایه

من به همراه شبکه دوستان و همکارانم می توانیم در حوزه های زیر به شما کمک کنیم.برای دریافت مشاوره و خدمات می توانید به آدرس mo.reza.bayat{at}gmail.com ایمیل بفرستید.

فایل خلاصه مدیریتی خود شامل اطلاعات کلیدی طرح کسب و کار پیشنهادی به سرمایه گذار را به کمک ما تهیه کنید.

این فایل می تواند به عنوان اطلاعاتی کلیدی و اولیه جهت تهیه برنامه تفصیلی کسب و کار به شما کمک کند.

برنامه مالی خود شامل پیش بینی هزینه ها و درآمدها به تفکیک سرفصل و به صورت ماهانه را به کمک ما تدوین کنید.

برنامه مالی از پیشنیاز های اساسی برای جذب سرمایه بوده و معقول بودن هزینه ها و پیش فرض های درآمدی از اهمیت ویژه ای نزد سرمایه گذاران برخوردار است.

فایل ارائه به سرمایه گذار را به کمک ما برای خود تهیه کنید.

وجود اطلاعات مختصر و مفید در فایل ارائه، از عوامل اصلی ارائه ای موثر به سرمایه گذار است.