سرمایه‌گذاری

من به همراه شبکه دوستان و همکارانم می توانیم در حوزه های زیر به شما کمک کنیم.برای دریافت مشاوره و خدمات می توانید به آدرس mo.reza.bayat{at}gmail.com ایمیل بفرستید.

حوزه علاقه مندی و محدوده سرمایه گذاری خود را تعیین کنید.

مشخصات و معیارهای مدنظر خود برای سرمایه گذاری را مشخص کنید.

پس از بررسی درخواست شما، لیستی از استارتاپهای دارای تناسب با شرایط شما را به صورت موردی یا دوره ای به شما معرفی میکنیم.

ابهامات مدنظر خود در ارزیابی تیم و موارد مورد نیاز برای راستی آزمایی را تعیین کنید.

انجام اموری مانند بررسی برنامه مالی، مصاحبه با مشتریان، مصاحبه با رقبا، بررسی مدارک مالی، شرکتی و حقوقی، بررسی داشبوردهای فنی و آماری محصول را به ما بسپارید.

گزارش ارزیابی موشکافانه شامل نتایج تحقیقات انجام شده برای رفع ابهامات موجود را دریافت کنید.

کلیات چارچوب مدنظر پیشنهاد سرمایه گذاری را به کمک ما تعیین کنید.

کار تنظیم قرارداد سرمایه گذاری را به ما بسپارید.

کار مذاکره جهت رسیدن به قرارداد نهایی را به کمک ما انجام دهید و قرارداد نهایی مورد توافق طرفین را از ما تحویل بگیرید.